(66) 2354-6220

หลักสูตรวิชา คณิตศาสตร์ ป.1 – ป.6 ปรับใหม่ ปี 2556

เนื้อหาละเอียด เข้มข้น เจาะลึก และครอบคลุม

Download รายละเอียดทั้งหมด ในรูปแบบ PDF File

Fundamental Math

หลักสูตรคอร์ส Fundamental Math ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 1

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2. จำนวนนับไม่เกิน 10,000
3. โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน
4. เรขาคณิต
1. การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
และหารระคน (Level 1)
3. การนำเสนอข้อมูล
4. เวลา
1. การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
และหารระคน (Level 2)
3. การชั่ง การตวง
4. การวัดความยาว
1. การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
และหารระคน (Level 3)
3. รูปแบบและความสัมพันธ์
4. เงินและรายรับรายร่ายจ่าย

หลักสูตรคอร์ส Fundamental Math ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 2

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2. รูปแบบและความสัมพันธ์ (Level 1)
3. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณระคน
4. จำนวนนับไม่เกิน 100,000
5. การนำเสนอข้อเสนอ
6. การวัดความยาว
1. การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2. รูปแบบและความสัมพันธ์ (Level 2)
3. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และหารระคน (Level 1)
4. การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม
5. การชั่ง การตวง
6. เวลา
1. การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2. รูปแบบและความสัมพันธ์ (Level 3)
3. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และหารระคน (Level 2)
4. เงินและรายรับ รายจ่าย
5. เส้นตรง มุม และรูปเรขาคณิต
1. การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2. รูปแบบและความสัมพันธ์ (Level 4)
3. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และหารระคน (Level 3)
4. การบวก ลบ เศษส่วนพื้นฐาน
5. โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

หลักสูตรคอร์ส Fundamental Math ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 3

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณระคน
3. รูปแบบและความสัมพันธ์
4. จำนวนนับและสมบัติจำนวนนับ
5. การวัดและการเปลี่ยนหน่วยความยาว
6. การนำเสนอข้อมูล
1. การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณและหารระคน (Level 1)
3. รูปแบบและความสัมพันธ์
4. การคูณและหารจำนวนนับ
5. เวลา
6. การเปลี่ยนหน่วยการชั่ง และการตวง
1. การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และหารระคน (Level 2)
3. รูปแบบและความสัมพันธ์
4. เงินและรายรับ รายจ่าย และทศนิยมเบื้องต้น
5. พื้นฐานและโจทย์ปัญหาทางเรขาคณิต
1. การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณและหารระคน (Level 3)
3. การบวกลบจำนวนนับเรียงกัน
4. การบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาเศษส่วนเบื้องต้น
5. การบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาทศนิยมเบื้องต้น

หลักสูตรคอร์ส Fundamental Math ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 4

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. จำนวนและตัวเลข
2. การบวกลบคูณหารจำนวนนับ
3. การคูณและการประยุกต์ใช้สมบัติการแจกแจง
4. มุม
5. เส้นขนาน
6. รูปแบบและความสัมพันธ์
7. สถิติและความน่าจะเป็น
1. สมบัติจำนวนนับ
2. การประมาณค่า
3. การบวกจำนวนนับเรียงกัน
4. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา และฝึกทำโจทย์แนวแข่งขัน
5. การบวกลบเศษส่วน
6. การคูณหารเศษส่วน
7. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนอย่างง่าย
1. พื้นฐานทางเรขาคณิต
2. รูปสามเหลี่ยม
3. รูปสี่เหลี่ยม
4. วงกลม
5. รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
6. เวลา
1. การบวกลบคูณหารเศษส่วนระคน
2. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนประยุกต์
3. ทศนิยมเบื้องต้น
4. การบวกลบคูณทศนิยม และการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ
5. การวัด, เงิน และโจทย์ปัญหาทศนิยม
6. ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์ และดอกเบี้ย

หลักสูตรคอร์ส Fundamental Math ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 5

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. เลขโดด, จำนวนนับ และการประยุกต์
2. สมบัติของการบวกลบคูณหารและการประยุกต์
3. การประมาณค่า
4. รูปแบบและความสัมพันธ์
5. สมการเบื้องต้น
6. มุม
7. เส้นขนาน
1. ตัวประกอบของจำนวนนับ
2. เศษส่วนเบื้องต้น
3. การบวกลบคูณหารเศษส่วน
4. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนเบื้องต้น
5. เรขาคณิตเบื้องต้น (สอนอย่างละเอียด)
6. รูปสามเหลี่ยม (สอนอย่างละเอียด)
7. รูปสี่เหลี่ยม (สอนอย่างละเอียด)
1. ทศนิยมเบื้องต้น
2. การบวกลบคูณทศนิยม
3. การหารทศนิยม
4. โจทย์ปัญหาทศนิยมเบื้องต้น
5. รูปวงกลม (สอนอย่างละเอียด)
6. รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
(สอนอย่างละเอียด)
1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนอย่างยาก
(สอนอย่างละเอียด)
2. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาทศนิยมอย่างยาก
(สอนอย่างละเอียด)
3. บัญญัติไตรยางค์ (สอนอย่างละเอียด)
4. ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์ (สอนอย่างละเอียด)
5. กำไร, ขาดทุน และดอกเบี้ย
(สอนอย่างละเอียด)

หลักสูตรคอร์ส Fundamental Math ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 6

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. สมบัติของจำนวนนับ และการประยุกต์ใช้
2. การประมาณค่า
3. จำนวนเฉพาะ, การแยกตัวประกอบ และการหาตัวประกอบ
4. ทักษะการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
(สอนละเอียดจนสามารถคิดได้ในใจ)
5. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (สอนครบทุกแนวที่ออกข้อสอบ)
6. เลขยกกำลังเบื้องต้น
7. พื้นฐานทางเรขาคณิต – เน้นการปฎิบัติจริง ให้นักเรียนได้เกิดประสบการณ์
1. ทักษะการแก้สมการ
(สอนละเอียดจนสามารถคิดได้ในใจ)
2. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาสมการ
(สอนครบทุกแนวที่ออกข้อสอบ)
3. มุมและเส้นขนาน (พร้อมโจทย์ประยุกต์)
4. ทักษะการบวกลบคูณหารเศษส่วน
(เน้นเทคนิคการคำนวณ)
5. เศษส่วนซ้อนและเศษส่วนต่อเนื่อง
6. การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วน
(เน้นวิเคราะห์โจทย์แนวแข่งขัน)
1. โจทย์ระคนการประยุกต์เศษส่วนและทศนิยม
2. ทศนิยมซ้ำ และการประมาณค่าทศนิยม
3. การเทียบบัญญัติไตรยางค์
(สอนอย่างละเอียด)
4. ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์
5. กำไร, ขาดทุน และการลดราคา
(สอนครบทุกแนวที่ออกข้อสอบ)
6. ดอกเบี้ย
1. มาตราส่วน, ทิศทาง และแผนผัง
2. สถิติและความน่าจะเป็น – รวมทั้งแผนภูมิรูปวงกลม
3. รูปสามเหลี่ยม (สอนอย่างละเอียด)
4. รูปสี่เหลี่ยม (สอนอย่างละเอียด)
5. รูปวงกลม (สอนอย่างละเอียด)
6. พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

Basic for Olympic Math

เนื้อหาคอร์ส Basic for Olympic Math สำหรับ ชั้นประถมต้น

1. รูปแบบและความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
2. การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ และโจทย์ปัญหาประยุกต์
3. การหาผลบวกของจำนวนเรียงกัน
4. ตะลุยโจทย์ฝึกคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
5. ตะลุยโจทย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
6. มุมและเส้นขนาน
7. รูปสามเหลี่ยม
8. รูปสี่เหลี่ยม
9. รูปวงกลม

Basic for Math Competition

เนื้อหาคอร์ส Basic for Math Competition สำหรับ ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 2-3-4

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. รูปแบบและความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
2. การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ และโจทย์ปัญหาประยุกต์
3. การหาผลบวกของจำนวนเรียงกัน
4. ตะลุยโจทย์ฝึกคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Level 1)
5. ตะลุยโจทย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (Level 1)
1. ตัวประกอบของจำนวนนับ / ห.ร.ม. / ค.ร.น. และโจทย์ปัญหาเบื้องต้น
2. การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน และโจทย์ปัญหาประยุกต์
3. การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม และโจทย์ปัญหาประยุกต์
4. ตะลุยโจทย์ฝึกคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Level 2)
5. ตะลุยโจทย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (Level 2)
1. ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต
2. รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และโจทย์ปัญหาเบื้องต้น
3. ตะลุยโจทย์ฝึกคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Level 3)
4. ตะลุยโจทย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (Level 3)
1. สมการ และการแก้สมการ
2. อัตราส่วนเบื้องต้น
3. ร้อยละ,เปอร์เซ็นต์
4. ตะลุยโจทย์ฝึกคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Level 4)
5. ตะลุยโจทย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (Level 4)

Mathematical Thinking and Problem Solving

เนื้อหาคอร์ส การคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 1

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. เรียงลำดับและการเปรียบเทียบ
2. นับรูปเรขาคณิตและลูกบาศก์
3. รูปแบบและความสัมพันธ์ของจำนวนและรูปภาพ
4. เติม/สร้างจำนวนจากเงื่อนไขที่กำหนด
5. โจทย์การวิเคราะห์และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
1. การแจกแจงกรณี
2. การคิดย้อนกลับ
3. เรียงลำดับและการเปรียบเทียบ
(Level 2)
4. รูปแบบและความสัมพันธ์ของจำนวนและรูปภาพ (Level 2)
5. เติม/สร้างจำนวนจากเงื่อนไขที่กำหนด
(Level 2)
6. โจทย์การวิเคราะห์และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Level 2)
1. เวลา และนาฬิกา
2. การมองภาพสะท้อน
3. มิติสัมพันธ์ – การหมุนภาพ , การมองภาพในมิติต่างๆ
4. การแจกแจงกรณี (Level 2)
5. การคิดย้อนกลับ (Level 2)
6. รูปแบบและความสัมพันธ์ของจำนวนและรูปภาพ (Level 3)
7. เติม / สร้าง จำนวนจากเงื่อนไขที่กำหนด (Level 3)
8. โจทย์การวิเคราะห์และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Level 3)
1. การเชื่อมโยงสัมพันธ์
2. รูปแบบและความสัมพันธ์ของจำนวนและรูปภาพ (Level 4)
3. เติม /สร้างจำนวนจากเงื่อนไขที่กำหนด (Level 4)
4. โจทย์การวิเคราะห์และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Level 4)

เนื้อหาคอร์ส การคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 2-3

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. เรียงลำดับและการเปรียบเทียบ
2. นับรูปเรขาคณิต และลูกบาศก์
3. รูปแบบและความสัมพันธ์ของจำนวนและรูปภาพ
4. เติม / สร้าง จำนวนจากเงื่อนไขที่กำหนด
5. โจทย์การวิเคราะห์และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
1. ทิศและการเดินทาง
2. การมองภาพในกระจก
3. จัตุรัสกล
4. การคิดย้อนกลับ
5. นับรูปเรขาคณิต และลูกบาศก์
(Level 2)
6. รูปแบบและความสัมพันธ์ของจำนวนและรูปภาพ (Level 2)
7. เติม /สร้างจำนวนจากเงื่อนไขที่กำหนด (Level 2)
8. โจทย์การวิเคราะห์และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Level 2)
1. การสร้างประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
2. มิติสัมพันธ์ – การหมุนภาพ , การมองภาพในมิติต่างๆ
3. การแจกแจงกรณี
4. นับรูปเรขาคณิต และลูกบาศก์
(Level 3)
5. รูปแบบและความสัมพันธ์ของจำนวน และรูปภาพ (Level 3)
6. เติม/สร้างจำนวนจากเงื่อนไขที่กำหนด
(Level 3)
7. โจทย์การวิเคราะห์ และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Level 3)
1. โจทย์ประยุกต์การคิดย้อนกลับ
2. โจทย์ประยุกต์รูปแบบและความสัมพันธ์ของจำนวน และรูปภาพ
3. โจทย์ประยุกต์การเรียงลำดับ การเปรียบเทียบ
4. โจทย์ประยุกต์การเติม /สร้างจำนวนจากเงื่อนไขที่กำหนด
5. โจทย์ประยุกต์การแจกแจงกรณี

เนื้อหาคอร์ส การคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 5-6

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. ความสามารถในการใช้เหตุผล
2. การคิดเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์
3. การคิดและสร้างสรรค์ และจินตนาการ
4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. เนื้อหาอิง Fundamental Math ป.5-6
ช่วงที่ 1
1. ความสามารถในการใช้เหตุผล
2. การคิดเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์
3. การคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. เนื้อหาอิง Fundamental Math ป.5-6
ช่วงที่ 2
1. ความสามารถในการให้เหตุผล
2. การคิดเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์
3. การคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการค้นหาแบบรูป
6. เนื้อหาอิง Fundamental Math ป.5-6
ช่วงที่ 3
1. ความสามารถในการใช้เหตุผล
2. การคิดเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์
3. การคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ
4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
6. การประยุกต์ของจำนวนเต็ม และเลขกำลัง
7. เนื้อหาอิง Fundamental Math ป.5-6
ช่วงที่ 4

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ เรียนแบบต่อเนื่องทั้งปี

4 ช่วงการเรียนรู้ คอร์สเปิดเทอมและปิดเทอมเนื้อหาแตกต่างกัน

Download รายละเอียดทั้งหมด ในรูปแบบ PDF File

Fundamental English

หลักสูตรคอร์ส Fundamental English ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 1 – ปีที่ 2

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. Article (a/an)
2. Nouns
3. Pronouns
4. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Things in the classroom, colors, shapes, numbers, shapes, members, body parts, daily routine
5. Question words…What ? And How many ? Who ?
6. Verb to be with subject….and make question with verb to be and answer in yes/no question.(basic)
7. Verb to have.(basic) with subject
8. Possessive form “s.
9. Possessive adjectives.
10. Preposition
11. Present simple tense. (basic)
1. Singular / Plural nouns.
2. Common and Proper nouns.
3. This/ That, These/ Thoes and There is/ There are, It/ They
4. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Nationalities and Countries, zoo animals, farm animals, food, weather, colthes, transportation.
5. Question words….How? And Where?
6. Seasons and weather.
7. Adjectives…weather, and feeling.
8. Modal verb …Can/ with abilities.
9. Action verbs.
10. Present continuous tense. (basic)
1. Pronouns
2. Verb to be (basic)
3. Verb to have (basic)
4. Posessive pronouns
5. Present simple (basic)
6. Preposition
7. Vocab. For everyday use and short conversation

หลักสูตรคอร์ส Fundamental English ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 3 – ปีที่ 4

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. Capital Letters, Commas, Review plural forms, pronouns, possessive contractions.
2. Nouns – Common and Proper Nouns
3. Plural Nouns, Possessive Nouns
4. Pronouns – Subject Pronouns and Object Pronouns
5. Contractions – Short negative answers
6. Modal verbs – Present and Past forms
(can-could, shall-should, will-would)
7. Word order in English Sentences
– Positive or affirmative
– Negative
8. Present Simple Tense – Spelling of final – S, ES and IES.
– Positive and Negative Sentences.
– Yes / No questions.
9. With VERB “BE” and with who, what, where, when, how
10. Adverbs of frequency – usage and position. With question words.
11. Have/Has and Have/Has Got
1. Simple Past Tense with regular verbs and irregular verbs.
– Positive and negative Statements, and Questions.
– Arrange words to form positive sentences.
– Make questions from positive sentences.
2. Simple Past Tense with verb “Be”
3. Simple Past with Wh-questions
4. Identify sentences: Present Simple or Past Simple.
5. Present Progressive Tense: positive, negative and questions.
– Spelling rules for adding-ing
6. Adjectives – kinds of adjectives :what kind,what color and which one
7. Adjectives – comparisons of adjectives : comparative and superlative spelling rules.
1. Using a dictionary
2. Review : months, days of the week, write name of city, country, capital hospital,river, holidays write sentences that begin with “We, They, You, I, She, He,Singular and Plural nouns, write correct pronouns.
3. Numbers – cardinal numbers and ordinal numbers.
4. Articles and their uses with A and AN
5. Future Simple with Will – positive, negative, questions-answer
6. Future Simple with BE GOING TO
7. WH – questions
8. Type of sentences, Tell time, How much and How many
9. There is and There are,Some/any
10. Countable and Uncountable Nouns
11. How many – a lot of, some, a few
12. How many – a lot of, some, a little
1. Adverbs of Frequency : placements and uses.
2. Questions with “HOW OFTEN & How LONG” Making questions and words.
– Answering with these question
3. Adverbs that telling us about “HOW”,”WHERE” and “WHEN”
4. Identify verbs and adverbs of each sentences.
5. Conjunctions : AND, BUT, OR&SO
6. Adjectives and Adverbs : recognizing the difference between adjectives and adverbs.
– Making adverbs from adjectives
7. Possessive Pronouns & Possessive Adjectives in comparison to Personal Pronouns
8. Prepositions : placements and uses.
– Prepositions of Time
9. Answering questions by giving reasons.
( WHY questions )
10. Subject – verb Agreement
11. Present Perfect Tense.
12. Differentiating Simple Present, or Simple Past from Present Perfect sentences

หลักสูตรคอร์ส Fundamental English ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 5 – ปีที่ 6

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. Reading and learning Novel Vocabulary
2. Grammar & Exercise
– Word order in English Sentences
– Word order in Questions
– Article
– Subject-Verb Agreement
– The Simple Present Tense
– Past Simple Tense
– เจาะลึก Noun
– Adverb of Frequency
– พื้นฐาน Gender of Noun
3. Practice Questions
4. รู้จัก Conversation อย่างง่ายที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
1. Reading and Learning Novel Vocabulary
2. Grammar & Exercise
– Review Basic Grammar
– เจาะลึก Using the Present Progressive
& The Simple Present
– Adjective and Adverbs – Comparative
and Superlative
– The Present Perfect
– Adverbs – already, just, yet
– The Present Perfect continue Tense
– Verb + Object + Infinitive without “to” & Verb + Object + Infinitive
– Indefinite Pronoun
– The Use of Bring, Take and Fetch
– Possessive Pronouns
– Conditional Sentences
3. Practice Question
4. รู้จัก Conversation อย่างง่ายที่ใช้บ่อยใน ชีวิตประจำวัน (เพิ่มจากช่วงการเรียนรู้ที่ 1)
1. Future with will (Question)
2. Future with will (Negative)
3. Future with going to (Question)
4. Future with going to (Negative)
5. Conjuction : AND, BUT and OR
6. Preposition : AT, IN, ON (Time)
– In and on (Place)
– At (Place)
– From —— to, until and by
– Since, for
7. Question Tag
8. Relative Pronoun : Who, What, Where, When, Whom, Whose
9. Using Make, Do, Take
10. Using Give, Keep, Break, See
11. Using leave, catch, let
12. Using get
13. Using Go vs Come
14. Listening for keyword, details and gist
1. Noun Clause ( When, Why, What, How )
2. Gerunds ( คำนามรูป ing )
3. Phrasal Verb ( made up of two words )
4. Reoerted Speech
5. Past continue
6. Modals ( Will, Shall, Can, Could, May, Might, Ought to, Must .Etc. )
7. Nouns ( Regular and Irregular, Countable and Uncountable nouns )
8. Present Perfect Tense
9. Comparison of Adjectives
– Readings การอ่านเนื้อเรื่องและคำศัพท์
– Practice Questions ฝึกทำโจทย์

Gifted English

เนื้อหาคอร์ส Basic for Gifted English ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 6

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. Practive Writing Correctly
2. Reading and Learning Novel Vocabulary (คำศัพท์ยากขึ้นกว่า Fundamental English 5-6)
3. Grammar & Exercise
– เจาะลึก Subject – Verb Agreement
– เจาะลึก Article
– Word order in English Sentences & Question
– Subject – Verb Agreement
– Gender of Noun
– เจาะลึก Comparison of Adjective
– เจาะลึก Preposition
– เจาะลึก Adverb
4. Greeting, Farewell, and Special Expressions
5. Conversation
6. Practice Questions เพื่อใช้สอบเข้าม.1
1. Creative Writing
2. Reading and Learning Novel Vocabulary (ศัพท์ยากขึ้นกว่า Fundamental English 5-6)
3. Grammar & Exercise
– เจาะลึก Comparison of Adjective ด้วยแบบฝึกหัดที่ยากมากขึ้น
– เจาะลึก Possessive Pronouns ด้วยแบบฝึกหัดที่ยากมากขึ้น
– Conditional – The Present Tense
– Possessive Pronouns & Possessive Adjective
– Phrasal and Prepositional Verb
– Conjunction เพื่อช่วยสอนการเขียน
– Reflexive and Emphatic Pronoun
– Much, Many, Little, Few, A lot, Plenty
– Both, Neither, Either
4. Conversation ในระดับที่ยากขึ้น
5. Practice Questions เพื่อใช้สอบเข้าม.1

หลักสูตรวิชา วิทยาศาสตร์ ป.1 – ป.6 ปรับใหม่ ปี 2556

Download รายละเอียดทั้งหมด ในรูปแบบ PDF File

Fundamental Science

หลักสูตรคอร์ส Fundamental Science ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 1 – 2

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
บทที่ 1 วัสดุ ของเล่น ของใช้ รอบตัวเอง
บทที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ
บทที่ 3 ตัวเรา
บทที่ 4 พืชรอบตัว
บทที่ 5 ชีวิตสัตว์
บทที่ 6 ชีวิตสัมพันธ์
บทที่ 7 แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 8 พลังงาน
บทที่ 9 นักวิทยาศาสตร์โลก

หลักสูตรคอร์ส Fundamental Science ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 3

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
บทที่ 1 อาณาจักรนอกโลก
บทที่ 2 อาณาจักรในโลก
บทที่ 3 วัสดุรอบตัวเรา
บทที่ 4 ชีวิตกับธรรมชาติ
บทที่ 5 โลกของพืช
บทที่ 6 โลกของสัตว์
บทที่ 7 ชีวิตของมนุษย์
บทที่ 8 สสารรอบตัวเรา
บทที่ 9 แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 10 พลังงาน

หลักสูตรคอร์ส Fundamental Science ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 4

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
บทที่ 1 วัสดุและการใช้งาน
บทที่ 2 โลกของพืช
บทที่ 3 โลกของสัตว์
บทที่ 4 ตัวเรา
บทที่ 5 ระบบสุริยะ
บทที่ 6 พลังงานแสง
บทที่ 7 โลกและทรัพยากร
บทที่ 8 หินและการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 9 แรง และการเคลื่อนที่
บทที่ 10 พลังงาน
บทที่ 11 กระบวนการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 12 การเจริญเติบโต กับสารอาหาร
บทที่ 13 สสาร และสถานะ
บทที่ 14 สารเคมีในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรคอร์ส Fundamental Science ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 5

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
บทที่ 1 โลกสีเขียว
บทที่ 2 ระบบร่างกาย
บทที่ 3 วัฏจักรของสาร
บทที่ 4 โลกของพืช
บทที่ 5 สัตว์โลกน่ารัก
บทที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติ
บทที่ 8 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 9 สารเสพติดและยารักษาโรค
บทที่ 10 สาร และสมบัติของสาร
บทที่ 11 สาร และการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 12 การสังเกตดวงดาวในท้องฟ้า

หลักสูตรคอร์ส Fundamental Science ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 6

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
บทที่ 1 โลก และอวกาศ
บทที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 สรุปเนื้อหาทรัพยากรธรรมชาติ
บทที่ 4 สารและการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 5 ร่างกายมนุษย์
บทที่ 6 โภชนาการ
บทที่ 7 จุลชีวัน และควบคุมจุลชีวัน
บทที่ 8 การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 8 กระบวนการ พืช และสัตว์
บทที่ 9 สารรอบตัวและการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 10 เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน
บทที่ 11 เสียงและการได้ยิน
บทที่ 12 แสง
บทที่ 13 พลังงานความร้อน
บทที่ 14 ไฟฟ้า
บทที่ 15 แรงและการเคลื่อนที่

Laboratory for Science Competition

เนื้อหาหลักสูตร Laboratory for Science Competition ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 2-3-4

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. รู้ก่อนเริ่ม – แนะนำกระบวนการต่างๆในการทดลองวิทยาศาสตร์
2. การลุกติดไฟของแอลกอฮอล์
3. สมบัติความหนาแน่นของสาร
4. แสงกับสี
5. แม่เหล็กน่ารู้
6. ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
7. การทดสอบความเป็นกรดเบส
8. ระบบประสาท
9. ข้างขึ้นข้างแรม
10. รูปทรงผลีกของสาร
11. ภาพจากระจกเงา
12. แรงดันอากาศ
13. แรงตึงผิวของน้ำ
14. แบบจำลองเทอร์โมมิเตอร์
15. สารผสมและสารประกอบ
1. รู้ก่อนเริ่ม – แนะนำกระบวนการต่างๆในการทดลองวิทยาศาสตร์
2. ธนบัตรทนไฟ
3. การจำแนกสัตว์
4. โครงสร้างของดอกไม้
5. การเปลี่ยนแปลงของสถานะสาร
6. ผสมสี ผสมแสง
7. สีต่างๆ มีผลต่อความร้อนอย่างไร
8. ไฟฟ้าสถิตย์
9. ความสามารถในการนำไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า
10. ค้นหาฟอสซิล
11. รูปทรงกับการลอยตัวของวัตถุ
12. แรงเสียดทาน
13. กลางวันกลางคืน
14. การเกิดลม
15. การไหลเวียนเลือดของปลาหางนกยูง
1. รู้ก่อนเริ่ม – แนะนำกระบวนการต่างๆในการทดลองวิทยาศาสตร์
2. ลอยตุ๊บป่อง
3. การนำความร้อนของวัสดุ
4. พิสูจน์เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
(พิสูจน์นิ้วมือ)
5. กล้องสายลับ
6. ภาพจากเลนส์นูน
7. โลกของเรา ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
8. รสชาติกับการมองเห็น
9. สนุกกับเสียง
10. มัมมี่ผลไม้
11. ความลับของอากาศ
12. การออกกำลังกายมีผลต่อร่างกายอย่างไร
13. ยาหม่องสายรุ้ง
14. แป้งพองตัว
15. ไอศกรีมทำเอง
1. รู้ก่อนเริ่ม – แนะนำกระบวนการต่างๆในการทดลองวิทยาศาสตร์
2. ลูกโป่งจากฟองสบู่
3. การแยกสีของลูกกวาด
4. การเกิดฤดูกาล
5. โรงหนังมือถือ
6. อุณหภูมิควบแน่นของน้ำ
7. แรงกิริยาและแรงปฎิกิริยา
8. การเจริญเติบโตของพืช
9. ร่างกายของมนุษย์
10. ลูกตุ้มนาฬิกา
11. เปลวไฟลอยน้ำ
12. การผลิตกระแสไฟฟ้า
13. เฮลิคอปเตอร์กระดาษ
14. ความว่องไวของประสาท

เนื้อหาหลักสูตร Laboratory for Science Competition ชั้นประถมศีกษา ปีที่ 5-6 และ มัธยมศึกษา ปีที่ 1

ช่วงที่ 1 (ปิดภาคฤดูร้อน) ช่วงที่ 2 (เปิดภาคต้น) ช่วงที่ 3 (เปิดเทอมตุลาคม) ช่วงที่ 4 (เปิดภาคปลาย)
1. รู้ก่อนเริ่ม – แนะนำกระบวนการต่างๆในการทดลองวิทยาศาสตร์
2. การแพร่และการออสโมซิส
3. สารละลาย คอลลอยด์ สารแขวนลอย
4. การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
5. ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์
6. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
7. การลำเลียงของสิงมีชีวิต
8. การลำเลียงน้ำของพืช
9. อินดิเคเตอร์
10. การทดสอบสารอาหารที่ให้พลังงาน
11. การทดสอบสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
12. การทดสอบสารปรุงรสในอาหาร
1. รู้ก่อนเริ่ม – แนะนำกระบวนการต่างๆในการทดลองวิทยาศาสตร์
2. โมเมนต์เทียนไข
3. ร่างกายของมนุษย์
4. สารอาหารที่ให้พลังงาน
5. ค้นหาจุลชีวัน
6. การผลิตน้ำส้มสายชูหมัก
7. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
8. การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
9. ประดิษฐ์มอเตอร์จากวัสดุใกล้ตัว
10. ไฟฟ้าพลังเคมี
11. การสกัดด้วยตัวทำละลาย
12. คุณสมบัติของสาร
13. น้ำอ่อนและน้ำกระด้าง
14. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
15. เลนส์กับการมองเห็น
1. รู้ก่อนเริ่ม – แนะนำกระบวนการต่างๆในการทดลองวิทยาศาสตร์
2. ห่วงแสนกล
3. การแยกสีใบไม้
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
5. การเคลื่อนที่มีสาร
6. การหาค่าเบส pH กรด-เบส
7. ศึกษาเซลล์เม็ดเลือด
8. การแยกของผสม
9. การเคลื่อนที่และการหยุดนิ่ง
10. โฮเวอร์คราฟท์
11. ไฮโดรมิเตอร์กับความหนาแน่น
12. พลังงานที่เปลี่ยนแปลงกับปฎิกิริยาเคมี
13. การหายใจแบบไม่ให้ออกซิเจน
14. การผลิตสบู่
15. การหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูน
1. รู้ก่อนเริ่ม – แนะนำกระบวนการต่างๆในการทดลองวิทยาศาสตร์
2. ความสามารถในการให้อิเล็กตรอนของฉนวนไฟฟ้า
3. การทำงานของจุลินทรีย์
4. การสกัด DNA ของหัวหอม
5. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ
6. ตาชั่งสปริงและคานกับน้ำหนักของวัตถุ
7. ความหนาแน่นของวัตถุกับการลอยตัวของวัตถุ
8. เซลล์ มีระยะการแบ่งตัวอย่างไร
9. การแยกโปรตีน ด้วยเทคนิค Electrophoresis
10. สารประกอบเอสเทอร์
11. ทองแดงน่ารู้
12. ค้นหาแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่
13. การทำงานของเอนไซม์อะไมเลส
14. การผลิตแก๊สจากปฎิกิริยาเคมี
15. แม่เหล็กเหลว

Basic for Olympic Science

หลักสูตร Basic for Olympic Science สำหรับ ชั้นประถมศึกษา ตอนต้น

บทที่ 1  สถานะของสสาร และกรดเบส
บทที่ 2  การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร
บทที่ 3  สารต่างๆ รอบตัวเรา
บทที่ 4  สารอาหาร
บทที่ 5  มลภาวะต่างๆ
บทที่ 6  พลังงานแสง
บทที่ 7  เรื่องแรง
Share This